Walne Zgromadzenie Spółdzielni

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni odbędzie się w dwóch częściach 11.06.2019 r. i 12.06.2019 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Szpitalnej 66 w Suwałkach.
I część – 11.06.2019 r. (wtorek) obejmująca członków zamieszkałych na osiedlu Kowalskiego, Kamena, Putry, Lityńskiego, E. Plater i członków posiadających prawo do lokalu użytkowego na tych osiedlach,
II część – 12.06.2019 r. (środa) obejmująca członków zamieszkałych na osiedlu Daszyńskiego, Szpitalnej, Reja 63A i członków posiadających prawo do lokalu użytkowego na tych osiedlach oraz członków, z którymi zawarto umowy o budowę lokali i członków prawnych.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. Odczytanie listy pełnomocnictw.
2. Wybór Prezydium zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór Komisji skrutacyjno-mandatowej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie:
1) sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2018 r.,
2) sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego,
3) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
8. Omówienie wyników lustracji pełnej obejmującej całokształt działalności Spółdzielni za okres od
01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
9. Program działania na 2019 r.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2018 rok,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
3) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
4) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
6) przyjęcia programu działania na 2019 rok,
7) najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd może zaciągnąć w imieniu Spółdzielni.
12. Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2019-2022 i podjęcie uchwały
w tym zakresie.
13. Zakończenie obrad.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 845 ) i statutem Spółdzielni, członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 25 A od dnia 20 maja 2019 r.
Ponadto Zarząd informuje, iż członkowie Spółdzielni są uprawnieni do zgłaszania projektów uchwał, w tym również zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej i żądania zamieszczania oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej na 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, która w naszej Spółdzielni odbędzie się dnia 11.06.2019 r. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Wymóg ten dotyczy również zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Członek ma także prawo do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części.
Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Wzór zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej i pełnomocnictwa dostępne są w biurze Spółdzielni.

Zarząd
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Suwałki, dnia 17 maja 2019 r.

Comments are closed.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743